Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predajelektro.sk

Poskytovateľ:

ZEMČÁK s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Kišovce 150
059 12 Hôrka

Prevádzka:

predajelektro.sk
Námestie sv. Egídia 18/41
058 01 Poprad

 

Fakturačné údaje:
IČO: 50955578
DIČ: 2120556977

Číslo účtu IBAN: SK76 8330 0000 0023 0261 1594

Naša spoločnosť nie je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka číslo: 34895/P

Zodpovedná osoba : Ing. Slavomír Zemčák
Príjem objednávok cez e-shop a email: NON-STOP
Telefonická objednávka po – pi: 9:00-14:00

Prevádzková doba po – pia: 9:00 -17:00

1.    Niektoré pojmy

Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar

Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie

Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu

E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese predajelektro.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru

Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu

Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami

Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na predajelektro.sk

Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv

Spotrebiteľ je osoba nakupujúca na Našom E-shope predajelektro.sk, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci

Predávajúcim je vyššie spomenutý poskytovateľ

Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E‑shopu, a je platne uzatvorená vo chvíli, keď od Nás obdržíte potvrdenie Objednávky

2.   Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1.   Kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu na adrese predajelektro.sk vo výnimočných prípadoch (napr. nedostupnosť webového rozhrania prostredníctvom emailu: objednavka@predajelektro.sk)

2.2.   Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2.3.   Zmluvu s poskytovateľom je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku

2.4.   Spotrebiteľ objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.5.   Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov produktu, popis produktu s parametrami uvedených v e-shope, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie ním poskytnutých osobných údajov z jeho databázy, pričom prevádzkovateľ tak okamžite učiní.

2.6.   Objednávky uskutočníte tak, že zvolený produkt(y) v požadovanom množstve vložíte do košíka kliknutím na „Pridať do košíka“ v detaile produktu. Následne kliknutím na ikonu košíka (vpravo hore), a potom na „Obsah košíka“ pristúpite k samotnej objednávke kde si zvolíte spôsob dopravy a platby, upravíte dodaciu a fakturačnú adresu, upravíte obsah košíka, či zadáte kód zľavového kupónu. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami a následným kliknutím na tlačítko “ Potvrdiť objednávku” odošlete objednávku. Po doručení objednávky poskytovateľovi obdržíte e-mailom potvrdenie o jej prijatí, objednávka bude zaevidovaná v systéme poskytovateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (počas pracovných dní) budete kontaktovaní poskytovateľom, ktorý si overí Vašu objednávku, spôsob dopravy, v prípade nedostupnosti objednaného tovaru na sklade Vám oznámi možnú dodaciu dobu resp. termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto momentu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

2.7.   Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre poskytovateľa a zastavenie vybavovania objednávky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú o čom bude spotrebiteľ informovaný e-mailom. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a jednotlivé položky a množstvá (v prípade objednávky cez e-shop stačí číslo objednávky). V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od stornovania, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodne inak.

2.8.   Pokiaľ Spotrebiteľ po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo emailom do 24 hodín od záväznej objednávky, zmena objednávky podlieha súhlasu Poskytovateľa, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke Spotrebiteľa, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení novej objednávky.

2.9.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku(odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

a)   sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)   zmenila sa cena u dodávateľa

c)   vystavená cena produktu bola chybná

d)   v prípade vypredania zásob a nedostupnosti produktu u dodávateľa alebo výrobcu resp. neprimerane predĺžených dodacích lehôt

e)   ak nie je možné vzhľadom na povahu produktu sa dohodnúť na náhradnom plnení

O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 pracovných dní od zrušenia objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

2.10. Zmluva bude uložená u Poskytovateľa a Spotrebiteľovi bude na požiadanie dostupná k nahliadnutiu u poskytovateľa. Jazyk zmluvy je slovenský.

2.11. Predávajúci je viazaný zmluvou po dobu 30 dní od jej vytvorenia spotrebiteľom.

2.12. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

3.   Dodacie podmienky

3.1.    Vo všeobecnosti je doba dodania, alebo odberu produktu od 2 do 15 dní od dátumu overenia objednávky a splnenia platobných podmienok podľa objednávky. Dodacia doba je určená pri každom produkte samostatne. Deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania, ale až nasledujúci deň. Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Ak si zákazník objedná rôzne produkty, s rôznou dobou dodania, budú mu doručené jednorázovo pričom ich doba dodania bude zodpovedať produktu s najdlhšou dobou dodania. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy produktov nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude Spotrebiteľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky. Pre potreby určenia počtu dní dodania sa počítajú pracovné dni.

3.2.    Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo produktu, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky Spotrebiteľa, za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená alebo odoslaná mailom faktúra.

3.3.    Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, Spotrebiteľ spíše pri preberaní produktu reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje poskytovateľa. Následne pri riešení reklamácie je Spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

3.4.    Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný produkt a zaplatiť za objednaný produkt dojednanú cenu.

3.5.    Bezdôvodné odmietnutie prijatia produktu alebo, ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy), poskytovateľovi vzniká škoda a spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny objednávky, najmenej však 30 €. Povinnosť prevziať produkt a uhradiť kúpnu cenu produktu tým nie je dotknutá.

3.6.    O odoslaní zásielky je spotrebiteľ vopred informovaný e-mailom.

3.7.    Tovar je kupujúcemu doručený do jedného až dvoch pracovných dní od expedície z nášho skladu (podľa zvoleného spôsobu dopravy).

3.8.    V prípade zvolenia platobnej metódy „Prevod / vklad na účet“ je tovar kupujúcemu expedovaný až po pripísaní prostriedkov na účet Poskytovateľa.

 Prehľad poplatkov za doručenie v závislosti od celkovej váhy zásielky:

123 kuriér

·        Do 3 kg –   5 EUR

·        Do 15 kg – 7 EUR

·        Do 30 kg – 12 EUR

PACKETA:

·        Do  kg –   5 EUR

·        Do 15 kg – 7 EUR

·        Do 30 kg – 12 EUR

GEIS CARGO (Nad 50 kg)

·        Od 50 kg do 75 kg -    15 EUR

·        Od 75 kg do 100 kg -   20 EUR

·        Od 100 kg do 200 kg - 25 EUR

·        Od 200 kg do 300 kg - 30 EUR

·        Od 300 kg do 400 kg - 40 EUR

·        Od 400 kg do 500 kg - 50 EUR

·        Od 500 kg do 750 kg - 75 EUR

·        Od 750 kg do 1,2 t -    100EUR
Uvedené ceny sú vrátane DPH.

4.   Cena a platobné podmienky

4.1.  Cena uvedená za objednávku je konečná a nie sú už účtované žiadne ďalšie doplatky. Ceny produktov sú zobrazené pri každom produkte. Ceny produktov môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Súčasťou celkovej ceny za objednávku, sú aj poplatky za dopravu a spôsob platby, ktoré sú uvedené pri tvorbe objednávky. Všetky uvádzané ceny sú konečné. Nie sme platcom DPH.

4.2.  Spotrebiteľ uhrádza platbu podľa svojho výberu:

·     Dobierka – platba pri prevzatí balíka na pošte, resp. platba kuriérovi pri doručení balíka (možnosti platby kuriérovi – hotovosť, platobná karta)

·      Prevod / vklad na účet SK76 8330 0000 0023 0261 1594 (Fio banka).

4.3.  Zľavy a akcie na tovar určuje Poskytovateľ a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

4.4.  Spotrebiteľ má nárok na nasledovné zľavy a akcie:

·     Doprava zadarmo – pri celkovej hodnote objednávky nad 100 EUR vrátane DPH nebude spotrebiteľovi účtovaný poplatok za dopravu. Podmienkou priznania zľavy je celková hmotnosť zásielky do 15 kg.                Zľava bude uplatnená automaticky pri vytváraní objednávky.

4.5.  Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

4.6.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny prepravcu, pri nezmenenej cene pre spotrebiteľa.

4.7.  Prehľad poplatkov za platby:

·     Dobierka – 1,6 EUR

·     Prevod / vklad na účet – 0 EUR


5.   Preberanie produktu 

5.1.   Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať produkt v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2.  Pri preberaní produktu je Spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Poskytovateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať “Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

5.3.  Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet poskytovateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z Poskytovateľa na Spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má Spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a produktov a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Poskytovateľa.

5.4.  Poskytovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.5.  Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru/produktu spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6.     Odstúpenie od zmluvy  

6.1.   Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania Poskytovateľa so Spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u Spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Poskytovateľ Spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiťeľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

6.2.   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho, na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa (tzn. že náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ).

6.3.   Vrátený produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Spotrebiteľom. Spotrebiteľ nemôže vrátiť tovar formou dobierky. Takto zaslaný tovar predávajúci neprijme a bude spotrebiteľovi vrátený späť.

6.4.   Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Spotrebiteľa, Poskytovateľ prevezme tovar späť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.5.   Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)     ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c)      ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (metrový predaj), alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.6.   V prípade akceptovania požiadavky Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má Poskytovateľ právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.7.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)     produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)     zmenila sa cena u dodávateľa alebo dovozcu produktu

c)      vystavená cena produktu bola chybná

d)     v prípade vypredania zásob a nedostupnosti produktu u dodávateľa alebo výrobcu resp. neprimerane predĺžených dodacích lehôt

e)     ak nie je možné vzhľadom na povahu produktu sa dohodnúť na náhradnom plnení

Formulár na odstupenie od zmluvy predajelektro_sk.

7.   Záruka a reklamácia

7.1.Záručná doba je uvedená pri každom produkte min však 24 mesiacov. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu spotrebiteľom. Dôkladne si uschovajte doklad o prevzatí (zaplatení) produktu nakoľko slúži ako záručný list.

7.2.V prípade, že ste od nás dostali produkt, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po doručení reklamovaného produktu Poskytovateľovi bude Spotrebiteľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom Spotrebiteľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude Spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e-mailu a následne doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu rozhodne poskytovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Produkt musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od poskytovateľa. K reklamovanému produktu musia byť priložené všetky listiny, ktoré Spotrebiteľ s produktom dostal (faktúra, doklad o prebraní produktu, prípadne záručný list a iné). Reklamovaný produkt musí byť riadne vyčistený.

7.3.Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby produktu sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo:

·        na odstránenie chyby bezplatne, včas a riadne

·        výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby.

Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný produkt za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako produkt bez chyby má spotrebiteľ právo:

·        na výmenu produktu

·        na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

·        tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O väčší počet chýb pôjde v prípade, keď produkt má súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto chýb bráni v riadnom užívaní produktu. Ak ide o neodstrániteľné chyby za ktorú Poskytovateľ zodpovedá, pri ktorých možno produkt užívať, ma spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu


7.4.Spotrebiteľ je povinný si produkty pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, ak objaví na produktoch chybu, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Ak Spotrebiteľ produkty neprezrie alebo inak nezabezpečí, aby boli prezreté pri prevzatí, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že produkty mali chybu už v dobe jeho prevzatia. Prehliadku je spotrebiteľ povinný uskutočniť tak, aby zistil akékoľvek chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

7.5.Pred prvým použitím produktu je Spotrebiteľ povinný riadne preštudovať všetky dodané dokumenty a to najmä záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k produktu, nakoľko tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľa. V prípade používania produktu v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok produktu nesie spotrebiteľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

7.6.Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním produktu, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Takisto nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou Spotrebiteľa, poškodenia spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok do produktu alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na produkt s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na produkt nesúci znaky nekvalifikovanej opravy či montáže sa záruka nevzťahuje.

7.7.   Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby, na ktoré bol Spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasné prevzatie produktu neodmietol. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá poskytovateľ za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí spotrebiteľom.

7.8.Na produkt predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

7.9.Reklamovať je možné len chybu produktu, nie jeho vlastnosť. Omyl Spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a pod. nie je chybou produktu a nie je možné ho reklamovať.

7.10.   Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú chybu spotrebiteľ reklamuje. Chybu produktu je teda potrebné vytknúť. Na reklamácie bez vytknutia chyby sa neprihliada.

7.11.   Poskytovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného produktu. Zárukou za akosť preberá poskytovateľ záväzok, že dodaný produkt bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.   Ochrana osobných údajov (GDPR)

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Dotknutá osoba: kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu

Príjemcovia osobných údajov:
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, účtovnej spoločnosti, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov: doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Doba uchovávania osobných údajov: doba uchovávania osobných údajov nie je priamo stanovená nakoľko závisí od niekoľkých kritérií ako napríklad dobrovoľná registrácia dotknutej osoby na našej webovej stránke, aktivita dotknutej osoby na našej webovej stránke, avšak dotknutá osoba má právo o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej evidujeme, takisto má právo o informáciu, ktoré údaje o nej spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie a marketingové nástroje ako facebook a zasielanie informačných emailov a prieskumov spokojnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti, obsluha košíka, personalizácia reklám, Vaše prihlasovacie údaje, skutočnosť či ste súhlasili alebo nesúhlasili s používaním cookies a pod.

Cookies je malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Doba uchovávania osobných údajov: Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

9.   Záverečné ustanovenia

9.1.   Poskytovateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu. Toto sa vzťahuje najmä na produkty vysokej finančnej hodnoty, produkty, ktoré sú z hľadiska objemu alebo hmotnosti náročné na prepravu alebo produkty, ktorých celková hmotnosť v rámci jednej objednávky presahuje 50kg). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

9.2.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

9.3.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti či porušenia zmluvy.

9.4.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5.Práva spotrebiteľa vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

9.6.Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.7.Poskytovateľ a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.8.Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Vás informujeme  o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov, tiež podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/ .

01.08.2023 ZEMČÁK s.r.o.